sender.lv privātuma politika

Šis datu apstrādes līgums (turpmāk – Līgums) regulē personas datu apstrādi, kuru veic sender, darbojoties kā “Datu apstrādātājs”, sava klienta, kurš darbojas kā “Datu pārzinis”, vārdā. Šis Līgums kļūst obligāts Datu apstrādātājam un Datu pārzinim saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

NOSLĒGTA VIENOŠANĀS:

1. JĒDZIENI UN LĪGUMA SKAIDROJUMS

1.1. Ja Līguma konteksts neprasa citu nozīmi, šajā Līgumā, ieskaitot tā Preambulu, un tā pielikumos ar lielo sākumburtu rakstītajiem jēdzieniem ir turpmāk norādītā nozīme:

Vispārīgā datu aizsardzības regula: Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Datu pārzinis: šī Līguma pusi, fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kas viena vai kopā ar citām nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Datu apstrādātājs: šī Līguma pusi, fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kas Datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Dati: jebkādu informāciju par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti ir iespējams noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti ir iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti ir iespējams tieši vai netieši noteikt, pirmkārt, pēc identifikatoriem, piemēram, vārda vai uzvārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras un sociālās identitātes pazīmēm.

Datu apstrāde: jebkādu ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopumu veicamu operāciju vai operāciju secību, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai maiņa, ieguve, iepazīšanās, lietošana, atklāšana pārsūtot, izplatot vai kādā citā veidā radot iespēju tos izmantot, kā arī salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.

Automātisks veids: darbības, kuras pilnībā vai daļēji tiek veiktas ar automātiskiem līdzekļiem.

Datu subjekts: fizisku personu, kuras Dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Līgumu.

Trešā persona: fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kura nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs, vai personas, kurām ar tiešu datu pārziņa vai datu apstrādātāja pilnvaru tiek atļauts apstrādāt personas datus.

Tehniskie un organizatoriskie līdzekļi: līdzekļus, kuri ir paredzēti tam, lai aizsargātu Datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Minētajiem līdzekļiem ir jānodrošina tāds drošības līmenis, kurš atbilstu glabājamo Datu veidam un to apstrādes radītajiem riskiem.

1.2. Šajā Līgumā:

(a) vārdiem daudzskaitļa formā ir tāda pati nozīme kā šiem vārdiem, lietotiem vienskaitļa formā, un otrādi;

(b) konkrētas dzimtes (vīriešu vai sieviešu) lietošana Līguma tekstā jāskaidro kā jebkuras no šīm dzimtēm lietošana;

(c) vārds “tai skaitā” vai “ieskaitot” attiecīgi nozīmē “tai skaitā bez nekādiem ierobežojumiem” vai “ieskaitot, bet neaprobežojoties”;

(d) šī Līguma daļu nosaukumi tiek izmantoti tikai ērtības labad, un tie neietekmē Līguma skaidrojumu;

(e) norādes uz punktiem, pielikumiem un citiem noteikumiem ir norādes uz šī Līguma punktiem, pielikumiem un noteikumiem.

1.3. Līgums ir vispārīgs Pušu sarunu un vienošanās rezultāts, tāpēc Līgums nevar tiks skaidrots par labu vai sliktu kādai no Pusēm tādēļ, ka kāda no Pusēm bija vai varēja būt atbildīga par Līguma projekta vai jebkuras no tā daļām sagatavošanu.

1.4. Līgumā nedefinētie jēdzieni skaidrojami, vadoties pēc normatīvo tiesību aktu regulējumiem.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶI

2.1. Šis Līgums regulē personas datu apstrādi, kuru veic Datu apstrādātājs Datu pārziņa vārdā. Šis Līgums kļūst par obligātu Datu apstrādātājam un Datu pārzinim saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2.2. Personas datu apstrādes – kuru veic Datu apstrādātājs Datu pārziņa vārdā – veids, priekšmets un mērķis, kā arī informācija, kas ir saistīta ar apstrādājamo personas datu veidu un datu subjektu kategorijām, ir norādīta šī Līguma Pielikumā.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Šis Līgums tiek attiecināts tikmēr, kamēr Datu apstrādātājs apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā.

3.2. Pēc Datu pārziņa lūguma Datu apstrādātājam ir pēc šī Līguma pārtraukšanas vai beigšanās jāpārtrauc tā veiktā datu apstrādes darbība un – ja tā vēlas Datu pārzinis un ja piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti neparedz citādi – ir jāizdzēš vai jāatdod visi personas dati Datu pārzinim, vienlaikus izdzēšot visas esošās šo datu kopijas.

4. DATU APSTRĀDĀTĀJA SAISTĪBAS

4.1. Datu apstrādātājs ir īstenojis atbilstošos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas nodrošina to, ka tā veiktā personas datu apstrādāšana saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem atbilstu piemērojamajām datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, konkrēti – Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, un garantētu datu subjekta tiesību aizsardzību.

4.2. Datu apstrādātājs apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa sniegtajām ar dokumentiem noformētajām rakstiskajām norādēm, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti nosaka citādi. Tādā gadījumā pirms personas datu apstrādes sākšanas Datu apstrādātājam, cik to ļauj tiesību akti, ir jāinformē Datu pārzinis par šādu juridisko prasību. Ja Datu apstrādātājam nav norāžu, kā apstrādāt personas datus konkrētajā situācijā, vai, ja kāda no norādēm pārkāpj piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu, Datu apstrādātājam ir nekavējoties par to jāinformē Datu pārzinis.

4.3. Datu apstrādātājs, ņemot vērā datu apstrādes veidu un iespējamajā apjomā izmantojot atbilstošus Tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, palīdz Datu pārzinim pildīt Datu pārziņa pienākumu atbildēt uz lūgumiem izmantot Datu subjekta tiesības. Saskaņā ar šo Līgumu, Datu subjekta tiesības aptver tiesības prasīt informāciju un – pēc datu subjekta vēlēšanās – labot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības.

4.4. Datu apstrādātājs, ņemot vērā Datu apstrādes veidu un esošo informāciju, palīdz Datu pārzinim īstenot konkrētas saistības saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Konkrētās saistības aptver datu apstrādes drošību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 32. pants), paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.–34. pants) un novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, kā arī iepriekšējas apspriešanās (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 35.–36. pants).

4.5. Datu apstrādātājs apņemas sniegt Datu pārzinim visu informāciju un sniegt viņam visu nepieciešamo palīdzību, lai pierādītu, ka tiek pildītas saskaņā ar šo Līgumu pieņemtās saistības, kā arī rada nosacījumus un palīdz Datu pārzinim vai citam viņa pilnvarotam auditoram veikt auditu, ieskaitot pārbaudes uz vietas.

5. CITI DATU APSTRĀDĀTĀJI

5.1. Datu pārzinis apliecina, ka Datu apstrādātājs var ņemt palīgā arī citas Līguma Pielikumā norādītas sabiedrības kā citus datu apstrādātājus. Datu apstrādātājs informē Datu pārzini par visām plānojamajām izmaiņām, kas ir saistītas ar citu datu apstrādātāju ņemšanu palīgā vai to maiņu, bet Datu pārzinim ir tiesības nepiekrist šādām izmaiņām.

5.2. Datu apstrādātājs garantē un pēc Datu pārziņa lūguma ar dokumentiem apliecina, ka citi datu apstrādātāji ir uzņēmušies saistības saskaņā ar rakstiskiem līgumiem, saskaņā ar kuriem – neskaitot šajā Līgumā noteiktās saistības – viņiem ir jāpilda attiecīgās datu apstrādes saistības. Datu apstrādātājs ir pilnībā atbildīgs Datu pārziņa priekšā par citu datu apstrādātāju pildītajām saistībām.

5.3. Datu pārzinis var lūgt, lai Datu apstrādātājs pārbauda citu datu apstrādātāju vai iesniedz apliecinājumu, ka šāda pārbaude tika veikta, vai, ja ir tāda iespēja, iegūst vai palīdz Datu pārzinim iegūt ārējā auditora secinājumu par Cita datu apstrādātāja darbību, lai nodrošinātu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasību īstenošanu.

6. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

6.1. Saistības apstrādāt personas datus saskaņā ar Līgumu var tikt īstenotas tikai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī. Jebkāda personas datu nodošana uz valsti, kura nav ES vai EEZ dalībvalsts, var tikt veikta, tikai saņemot Datu pārziņa iepriekšēju rakstisku piekrišanu, un tikai tādā gadījumā, ja ir īstenoti speciāli nosacījumi, kas norādīti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļā.

6.2. Datu pārzinis var jebkurā brīdī atcelt savu piekrišanu datu nodošanai trešajām pusēm saskaņā ar šī Līguma 6.1 punktu. Tādā gadījumā Datu apstrādātājam ir uzreiz jāpārtrauc datu nodošana un, pēc Datu pārziņa lūguma, jāiesniedz rakstisks šādas pārtraukšanas apliecinājums.

7. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

7.1. Datu apstrādātājs garantē pienācīgu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Līgumu ar mērķi aizsargāt personas datus no iznīcināšanas, maiņas, nelikumīgas izplatīšanas vai nelikumīgas piekļuves. Personas dati tiek aizsargāti arī no cita veida nelikumīgas apstrādes.

7.2. Datu apstrādātājs sagatavo un pastāvīgi atjauno savu tehnisko, organizatorisko un fizisko līdzekļu aprakstu, lai tas atbilstu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām.

7.3. Datu apstrādātājs apņemas bez Datu pārziņa iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neatklāt saskaņā ar šo Līgumu apstrādājamos personas datus vai kā citādi nepieļaut, ka ar tiem iepazīstas jebkāda Trešā puse, izņemot citus datu apstrādātājus, kuri tiek ņemti palīgā saskaņā ar šo Līgumu.

7.4. Datu apstrādātājs garantē, ka visas ar personas datu apstrādi saistītās personas būs uzņēmušās saistības garantēt konfidencialitāti vai ka tām tiks piemērotas attiecīgas likumos noteiktas konfidencialitātes prasības.

8. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem, izņemot kolīziju tiesību principus, kad pretējā gadījumā var tikt piemērotas citas tiesību normas.

8.2. Puses vienojas, ka vienīgā un ekskluzīvā vieta, kur tiek izskatīti visi saistībā ar šo Līgumu radušies strīdi, ir Latvijas Republikas tiesas atbilstoši jurisdikcijai.

9. CITI NOSACĪJUMI

Noteikumu nodalāmība

9.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem tiek tiesas vai arbitrāžas atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, citi šī Līguma noteikumi paliek spēkā esoši un darbojas pilnā apmērā. Jebkurš no šī Līguma noteikumiem, kas ir atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā esošs tajā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu. Puses nomainīs šādus nelikumīgus, spēkā neesošus vai neīstenojamus šī Līguma noteikumus pret likumīgiem, spēkā esošiem un īstenojamiem noteikumiem, kuri nozīmes ziņā būtu pēc iespējas tuvāki Pušu nodomiem, kuri pastāvēja šī Līguma sastādīšanas laikā. Puses pieliks visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu visu šī Līguma noteikumu īstenošanu.

Pretrunā esošu vienošanos neesamība

9.2. Šis Līgums ir dokuments, kuru apsprieda un kuru kopā sagatavoja Puses. Šis Līgums aizvieto visas iepriekšējās Pušu vienošanās par Līguma objektu un ir pilnīgs un vienīgais Pušu paziņojums par Līguma noteikumiem. Šis punkts neierobežo tiesības noteikt atbildību par otras Puses apkrāpšanu.

9.3. Katra Puse apņemas pēc Līguma izpildes neslēgt nekādas vienošanās, kuras būtu neapvienojamas ar Puses saistībām saskaņā ar šo Līgumu.

Līguma izmaiņas un papildinājumi

9.4. Jebkādi šī Līguma Pielikumi, izmaiņas un papildinājumi (ieskaitot šī punkta maiņu un papildināšanu) ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie tiek noformēti ar rakstisku dokumentu, kuru paraksta visas Puses.

Izdevumi

9.5. Katra Puse pati apmaksā savus izdevumus, kas ir saistīti ar sarunām par šo Līgumu, šī Līguma sagatavošanu, parakstīšanu, stāšanos spēkā un īstenošanu.